Budowa domu

Budowa

Budowa stanowi wykonanie obiektu budowlanego w danym miejscu, jak również budowa stanowi odbudowę, rozbudowę, jak również nadbudowę. Zasadnicze zasady realizacji budowy są ujęte w ustawie, która określa postępowanie poprzedzające budowę, zasady jej realizacji, jak również postępowanie po zakończeniu budowy. Ustawa ta także normuje działalność w zakresie budowy. Oprócz tejże ustawy istnieje wiele przepisów prawnych, które dodatkowo obowiązują osoby, które biorą udział w procesie budowlanym. Wśród najważniejszych takich przepisów warto wymienić kolejno: przepisy techniczno-budowlane, czyli chodzi tutaj o warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie, jak również warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych, przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jak również wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz oraz innych dokumentów. Proces budowlany jest jednym z etapów inwestycji budowlanej. Aby mógł rozpocząć się proces budowlany, to inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę. Taka budowa jest prowadzona na zlecenie inwestora. Taki inwestor jest zobowiązany między innymi do: zorganizowania procesu budowy, czyli do zapewnienia wykonywania oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności, które są związane z realizacją budowy, jak również do zapewnienia wykonywania oraz nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Proces budowy

Proces budowy jest wykonywany przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Do takich osób w przypadku budowy należą między innymi: projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Czasami podczas budowy może się okazać, że do procesu budowy potrzebni są inni specjaliści, tacy jak na przykład: geodeta, geolog czy archeolog. Jedną z definicji dotyczących budowy domu są roboty budowlane. Prawo budowlane zalicza także do robót budowlanych następujące elementy: przebudowę, montaż, remont oraz rozbiórkę. Budowa stanowi powstawanie nowego obiektu budowlanego, który nie istniej wcześniej na danym miejscu budowy. Nadbudowa pozwala nam na powstanie nowej części obiektu budowlanego. W wyniku takiej nadbudowy zwiększa się powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego. Rozbudowa z kolei stanowi taki rodzaj budowy, dzięki której powstaje nowa część obiektu budowlanego, który już istniał. Odbudowa natomiast jest rodzajem budowy, dzięki której powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu, gdzie wcześniejszy obiekt uległ całkowitemu bądź też częściowemu zniszczeniu. Obiekt budowlany jest stałą bądź też tymczasową konstrukcją. Takie obiekty stanowią całość pod względem techniczno-budowlanym. Ponadto są wyposażone w instalacje, jak również w inne urządzenia, które są niezbędne do pełnienia funkcji w celu jakiej zostały wybudowane. Obiekty budowlane charakteryzuje ściśle określony tryb życia.