Główne cele biznesu

Cele firmy

Biznesplan określa cele danej firmy. Do najważniejszych elementów biznesplanu należą między innymi: analiza finansowa, analiza rynku oraz analiza SWOT. Zazwyczaj, najczęściej biznesplan sporządza się na potrzeby banku. Celem tego jest otrzymania kredytu. W tym przypadku taki biznesplan powinien być napisany według określonych procedur bankowych danej instytucji. Z kolei kredytobiorca, czyli dana firma powinna wykazać, że dane nowe przedsięwzięcie będzie rentowne, a to pozwoli na obsługę kredytu. Biznesplan powinien zawierać odpowiednią treść. Treść biznesplanu przede wszystkim powinna odzwierciedlać aktualną sytuację danego przedsiębiorstwa. Ta analiza powinna być przedstawiona z różnych punktów widzenia, takich jak na przykład z punktu widzenia finansowego, czy też produkcyjnego. Ponadto treść biznesplanu powinna uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, jak również analizę rynku. Co więcej w treści biznesplanu powinna znaleźć się także informacja dotyczące prezentacji kadry danego przedsiębiorstwa, a w tym kwalifikacje kadry, doświadczenie zawodowe, jak również jej umiejętności. To jeszcze nie wszystko, co powinno znaleźć się w treści biznesplanu. Biznesplan powinien zawierać także informacje dotyczące stosowanych technologii produkcji przedsiębiorstwa, a w tym energochłonność technologii produkcji oraz jej wpływ na środowisko naturalne. Taki biznesplan powinien być ponadto napisany w języku dobrze zrozumiałym przez odbiorcę biznesplanu, czyli potencjalnego inwestora. Treść biznesplanu nie powinna być zbytnio obszerna.

Struktura biznesplanu

Biznesplan powinien posiadać odpowiednią budowę. Jego treść powinna być konkretna i zrozumiała dla inwestora. Sama struktura biznesplanu powinna składać się z następujących elementów: strona tytułowa, streszczenie biznesplanu, charakterystyka przedsiębiorstwa, charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy, plan marketingowy, plan organizacyjny, harmonogram realizacji przedsięwzięcia, opis i analiza rynków zbytu, klientów oraz konkurentów, prezentacja nowego przedsięwzięcia, plan finansowy, analiza wrażliwości oraz załączniki. Sama strona tytułowa biznesplanu powinna składać się z kilku podstawowych elementów. Powinny znaleźć się tutaj takie pojęcia, jak: adresat, czyli na przykład bank, określenie przedsięwzięcia, lokalizacja przedsięwzięcia, koszt przedsięwzięcia, planowana wysokość kredytu, inne źródła finansowania, wnioskodawca, adres wnioskodawcy, imię oraz nazwisko szefa przedsiębiorstwa, osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie, jak również jej adres, autor biznesplanu oraz pieczęcie i podpisy. Samo streszczenie biznesplanu powinno zawierać zwięzłą treść, jak to w przypadku streszczenia. Tutaj powinna znajdować się krótka oraz treściwa charakterystyka przedsięwzięcia. W streszczeniu biznesplanu powinny znaleźć się główne założenia realizacyjne oraz oczekiwane skutki. Tutaj także można umieścić informacje, które potwierdzają umiejętności oraz kompetencje twórcy przedsięwzięcia.