Czym jest biznes

Biznes jest takim terminem, które pochodzi z języka angielskiego business. Ogólnie słowo to oznacza działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą z kolei nazywamy formę aktywności przedsiębiorstw, jakie to działają na rynku. W polskim prawie znajdziemy aż trzy definicje określające działalność gospodarczą.  Są to definicje legalne. Pierwsza definicja bierze się z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja ta mówi, że działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, usługowa oraz budowlana, jak również poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Ponadto definicja ta mówi także o działalności zawodowej, która jest wykonywana w sposób ciągły oraz zorganizowany. Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych spotkamy się z nieco inną definicją działalności gospodarczej, ale która również jest prawdziwa. W tym przypadku działalność gospodarcza stanowi działalność zarobkową wytwórcza, handlowa, usługowa oraz budowlana, jak również poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin ze złóż, czyli tak samo jak w przypadku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale taką, która jest prowadzona we własnym zakresie i imieniu bez względu na uzyskany rezultat. Działalność taka musi być również prowadzona w sposób zorganizowany oraz ciągły. Przychody uzyskane z takiej formy działalności nie zalicza się do innych źródeł przychodów. Kolejną definicję o działalności gospodarczej znajdziemy w ustawie o VAT.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza z punktu widzenia ustawy o vat przedstawia się w sposób następujący. W tym przypadku działalność gospodarcza obejmuje każdą działalność producenta, handlowca lub usługodawcy, jak również także osób, które pozyskują zasoby naturalne, rolników oraz osób wykonujących wolne zawody. Zakres tej definicji mówi także o tym, że ta działalność mogła być wykonana tylko jednorazowo, ale ze wskazaniem na dalsze wykonywanie owej czynności. Definicja z punktu widzenia ustawy o vat mówi także, że działalność gospodarcza obejmuje czynności, które polegają na wykorzystaniu takich elementów, jak towary, wartości niematerialne oraz prawnych dla celów zarobkowych, ale w sposób ciągły. Istnieje jeszcze jedna definicja działalności gospodarczej, która pojawia się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Samą działalność gospodarczą można podzielić ze względu na różne kryteria. Po pierwsze taką działalność gospodarczą możemy podzielić ze względu na dochodowość. Tutaj zatem wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje działalności gospodarczej. Są to kolejno: działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu, działalność gospodarcza, której głównym celem nie jest osiągnięcie korzyści finansowych oraz działalność non-profit, która w ogóle nie przynosi zysku finansowego. Działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu, jest prowadzona przede wszystkim przez prywatne przedsiębiorstwa.