Cele w biznesie

Cele przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza, której głównym celem nie jest osiąganie korzyści finansowych jest głównie nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych sensu largo. Taka działalność jest  prowadzona przede wszystkim przez przedsiębiorstwa komunalne. Celem takich przedsiębiorstw jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Z kolei działalność non-profit jest działalnością, która w ogóle nie przynosi zysku finansowego. Celem takiej działalności jest przynoszenie korzyści w szerokim znaczeniu tego słowa, czyli między innymi rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, czy pomoc chorym. Taka forma działalności nie przynosi przychodu właścicielowi, zatem działalność taka prowadzona jest głównie w formie fundacji. Działalność gospodarczą możemy podzielić ze względu na swobodę działalności. Wyróżniamy w tym przypadku dwa podstawowe rodzaje działalności. Są to: działalność regulowana oraz działalność nieregulowana. Działalność regulowana stanowi taki rodzaj działalności gospodarczej, gdzie wykonywanie jej wymaga spełnienia szeregu określonych warunków. Warunki te są opisane  przepisami prawa W takim przypadku możemy wyróżnić między innymi następujące działalności, działające w zakresie: poszukiwania oraz wydobywania kopalin ze złóż, wytwarzania oraz obrotu materiałami wybuchowymi, a w tym także bronią oraz amunicją, wytwarzania oraz obrotu paliwami oraz energią, ochrony osób oraz mienia, rozpowszechniania programów radiowych oraz telewizyjnych, działalność dotycząca przewozów lotniczych, jak również działalność dotycząca prowadzenie kasyna gry.

Biznesplan

Działalność gospodarcza nieregulowana stanowi taki rodzaj działalności, którą można prowadzić według przepisów ogólnych, które są zawarte między innymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Same szkoły biznesu, które początkowo były zakładane w Stanach Zjednoczonych, kształcą kadrę kierowniczą. W takich szkołach biznesu na pewno znajdą się takie zajęcia, jak na przykład: zarządzanie, finanse, marketing, IT, prawo, strategia, psychologia oraz ekonomia. W celu odpowiednio funkcjonującego biznesu tworzy się biznesplan. Biznesplan stanowi narzędzie planistyczne, które wykorzystuje się podczas oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Biznesplan sporządza się na potrzeby wewnętrzne danej firmy. Biznesplan stanowi również element komunikacji zewnętrznej firmy. Biznesplany są sporządzane między innymi dla banków oraz inwestorów. Głównym celem tworzenia takich biznesplanów jest pozyskanie źródeł na finansowanie inwestycji. Co więcej, biznesplan jest elementem planowania strategicznego. W tym  przypadku taki biznesplan służy wytyczeniu celów oraz metod działania. Ponadto biznesplan jest przydatny podczas dokonywania właściwego wyboru, kiedy to istnieje kilka wariantów inwestycyjnych. Biznesplan także przedstawia analizę obecnego stanu firmy. Dobry biznesplan może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Z definicji najbardziej ogólnej, biznesplan jest średnioterminowym oraz kompleksowym spisem celów oraz zadań danego przedsiębiorstwa. Biznesplan jest ujęty w formie pisemnej.