Dziennik budowy i montażu

Dziennik budowy

Według ustawy to właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy. Na początku jest to czysty zeszyt, który dopiero po przygotowaniu odpowiednich dokumentów, takich jak na przykład oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, wpis w czystym dzienniku budowy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na danej budowie oraz wypełnieniu strony tytułowej właściwy organ, taki jak administracja budowlana rejestruje dziennik budowy. Właściwy organ nadaje dziennikowi budowy numer oraz podbija każdą stronę pieczęcią urzędu. W dzienniku budowy wpisu mogą dokonywać jedynie osoby uprawnione, które są wymienione w rozporządzeniu. Do takich osób należą kolejno: inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, uprawniony geodeta oraz pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie, czyli między innymi: organ nadzoru budowlanego oraz organ administracji budowlanej. Dziennik budowlany składa się z kilku części. Są to: strona tytułowa, strony określające osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, strony przeznaczone do właściwych wpisów, które określają przebieg robót, jak również określających zdarzenia zachodzące w trakcie tych robót oraz  oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu z projektem, jak również o zgodności z przepisami, jak również oświadczenie określające zakres ewentualnych odstępstw. Ma stronie tytułowej dziennika budowy w pisuje się kilka istotnych wiadomości.

Dziennik montażu

Dziennik budowy posiada stronę tytułową, na której powinny znajdować się następujące informacje: nr dziennika budowy, który jest nadawany przez właściwy organ, data wydania, liczba stron, numer oraz data wydania pozwolenia na budowę, a ponadto czasami na stronie tytułowej znajdują się także dodatkowe informacje, takie jak na przykład: nazwę i adres inwestycji, czy też nazwę i adres inwestora. Po zakończeniu robót budowlanych dziennik budowy załącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak również do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do tych wniosków dołącza się oryginał dziennika. Dziennik montażu z kolei stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót budowlanych, które polegają na montażu określonego obiektu budowlanego albo też jego części. W dzienniku montażu zawarte są wszystkie zdarzenia oraz okoliczności zachodzące w toku wykonywania tych robót. Natomiast dziennik rozbiórki stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót budowlanych, które polegają na rozbiórce określonego obiektu budowlanego, jak również wszystkich zdarzeń oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót. Dziennik rozbiórki dokumentuje ostatnią fazę istnienia danego obiektu budowlanego, a w tym powstawanie obiektu budowlanego, czyli dziennik budowy, eksploatacja obiektu budowlanego, czyli książka obiektu budowlanego oraz likwidacja obiektu budowlanego, czyli dziennik rozbiórki.